Evenementen

 • 14 apr 2019 van 13:30 tot 16:30
  Museum geopend
  Streekmuseum Den Aanwas, Aanwas 29, Ossendrecht

  Het museum is in de periode van 7 april tot en met 27 oktober 2019 iedere 2e en 4e zondag van de maand tussen 13:30 en 16:30 uur geopend voor publiek. De toegang is gratis, zowel voor leden als niet-leden. Daarnaast is het museum voor groepen op aanvraag geopend. Hiervoor vragen we een kleine vergoeding. Zie onze website (www.hkk-zuidkwartier.nl) voor de tarieven en contactpersonen

 • 25 apr 2019 van 19:30 tot 22:00
  Algemene Ledenvergadering
  Hotel Dekkers, Zuster M Adolphinestraat 6, Ossendrecht

  De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 25 april 2019 om 19:30 uur.  De zaal is geopend vanaf 19:00 uur. 

  Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen.
  3. Vaststellen notulen van de ALV van 14 juni 2018.
  4. Jaarverslag over 2018 door de secretaris.
  5. Jaarrekening over 2018 door de penningmeester.
  6. Verslag van de kascontrolecommissie en verlening decharge. De commissie bestaat uit de heer Edy Minnebach en mevrouw Franka Stoutjesdijk.
  7. Verkiezing leden kascontrolecommissie. De heer Minnebach is aftredend.
  8. Begroting 2019, inclusief vaststelling contributie ingaande 1 juli 2020.
  9. Bestuur. We nemen afscheid van Frans Klaassen en Jan Luysterburg. John Mathijssen is regulier aftredend en herkiesbaar.
  10. Rondvraag.
  11. Sluiting

  Indien u nog vóór aanvang van de vergadering de stukken wilt doornemen, dan verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn. Vanaf 19:00 uur heeft u de mogelijkheid tot inlezen.

  De stukken (notulen/jaarverslag/jaarrekening/begroting) zijn vanaf 10 april 2019 te bekijken via onze website (www.hkk-zuidkwartier.nl). Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage in zowel het heemkundig streekmuseum Den Aanwas als in heemhuis ’t Kwartier, vanaf 10 april 2019.