Jaarvergadering 14 juni 2018

Veel mensen verzetten heel veel werk om de heemkundekring tot een bloeiende vereniging te maken. Toon belangstelling en bezoek de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering in de zaal van hotel Dekkers te Ossendrecht op donderdag 14 juni 2018 om 19.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen van de ALV van 23 april 2017
 4. Jaarverslag over 2017 door de secretaris
 5. Jaarrekening over 2017 door de penningmeester
 6. Verslag van de kascontrolecommissie en verlening decharge. De commissie bestaat uit de heren C.Rennen en E.Minnebach
 7. Verkiezing leden kascontrolecommissie. De heer Rennen is aftredend
 8. Begroting 2018, inclusief vaststelling contributie. Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar € 22,50 per jaar, ingaande 1 juli 2018
 9. Museum en ’t Kwartier
 10. Privacybeleid
 11. Vaststelling Beleidsplan
 12. Bestuur. We nemen afscheid van Bert Janssens, Dees Verbeek, Loes Kools en Luce Hengst. We zijn op zoek naar gemotiveerde opvolgers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Indien u nog vóór aanvang van de vergadering de stukken wilt doornemen, dan is der mogelijkheid dit te doen voorafgaand aan de vergadering. Ook zijn de stukken (notulen/jaarverslag/jaarrekening/begroting) vanaf 1 juni 2018 te bekijken via onze website (www.hkk-zuidkwartier.nl). Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage in zowel het heemkundig streekmuseum Den Aanwas als in heemhuis ’t Kwartier, vanaf 1 juni 2018.

Klik op onderstaande link:

JAARSTUKKEN VOOR DE ALV